අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

පුවත් සහ සිදුවීම්

28
අගෝ2017
පාන් දන්සැල 2019

පාන් දන්සැල 2019

දොඩන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ආයතන අංශය මඟින්...

28
අගෝ2017
Bodhi Pooja For The Officers 2019

Bodhi Pooja For The Officers 2019

  A special Bodhi Pooja was held...

Scroll To Top