GN Division   Development Officer Name Telephone Number
719 Koholana South   Mrs. M.G.Chathurika  0713522258
719 A Adikarigoda   Mrs.P.G.N.Kumari  0772691335
719 B Koholana North   Mrs. M.G.Chathurika  0713522258
720 Ukwatta   Mrs.M.G.Chathurika  0713522258
721 Bolossagama   Mrs G.Chandrika Damayanthi  0710714204
722 Serupita West   Mrs. P.P.Sadamali  0718101040
722 A Serupita East   Mrs. P.P.Sadamali  0718101040
724 Gamagoda East   Mrs.P.G.N.Kumari  0772691335
724 A Gamagoda West   Mrs.P.G.N.Kumari  0712691335
726 Remunagoda South   Mrs G.Chandrika Damayanthi  0710714204
726 A Remunagoda North   Mrs G.Chandrika Damayanthi  0710714204
799 Puhabugoda East   Mr.W.M.D.Priyadarshana  0771004210
799 A Eladuwa   Mr.W.M.D.Priyadarshana   0771004210
799 B Galpoththawila   Mrs.J.Rangani Jayasingha  0777754389
799 C Puhabugoda West   Mrs.K.S.D.Thabrwo  0715182356
728 Bombuwala South Central   Mrs.L.A.Samanthi  0716149852
728 A Bombuwala North East   Mrs.D.Shaymali Wimalarathne  0719739297
728 B Bombuwala North Central   Mrs.M.M.I.Priyangani  0785136587
728 C Bombuwala North   Mrs. P.P.Sadamali  0718101040
728 D Bombuwala South   Mrs.D.Shaymali Wimalarathne  0719739297
728 E Bombuwala South East   Mrs.D.Shaymali Wimalarathne  0719739297
800 Dodangoda West   Mrs.B.D.N.M.Samaranayaka  0777754389
800 A Dodangod East   Mrs.D.H.Harsha Malkanthi  0774149620
800 B Sapugahawatta   Mrs. M.M.I.Priyangani  0785136587
800 C Dodangoda West South   Mrs.K.S.D.Thabrwo  0715182356
800 D Dodangoda West North   Mrs.Rangani Jayasingha  0777754389
800 E West Dodangoda Central   Mrs.D.H.Harsha Malkanthi  0774149620
800 F West Dodangoda   Mrs.M.M.I.Priyangani   0785136587
800 G East Dodangoda   Mrs.D.H.Harsha Malkanthi   0774149620
800 H East Dodangoda North   Mr.W.M.D.Priyadarshana   0771004210
800 I East Dodangoda Central   Mrs.Rangani Jayasingha   0777754389
801 A Wadugama   Mrs.G.L.I.K.Udayangani  
801 Nehinna   Mrs L.A.Samanthi Jayasekara  
807 Neboda   MrsR.Ayomi De Silva  0778763504
807 A Upper Neboda   MrsR.Ayomi De Silva  0778763504
807 B Lower Neboda   Mrs R.Ayomi De Silva  0778763504
807 C Neboda West   Mr. S.D.D.Rangana Piyarathne  0778795875
807 D Wellatha   Mr. S.D.D.Rangana Piyarathne   0778795875
807 E Waththehena   Mr. S.D.D.Rangana Piyarathne  0778795875
808 Thudugala West   Mrs.G.L.I.K.Udayangani   
808 A Thudugala East   Mrs.G.L.I.K.Udayangani   
809 Thebuwana East   Mrs. B.D.R.T.Dilrukshi  
809 A Thebuwana West   Mrs L.A.Samanthi Jayasekara   
810 Pelapitiyagoda   Mrs. B.D.R.T.Dilrukshi   
810 A Pelapitiyagoda North   Mrs. B.D.R.T.Dilrukshi   

News & Events

28
Aug2017
Dansal for the Divishional Secretariat 2019

Dansal for the Divishional Secretariat 2019

Dansala for the Poson Poya organized by...

Scroll To Top